}
logogodło

im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy

 • Pic 1
 • Pic 2
 • Pic 3
 • Pic 4
 • Pic 5
 • Pic 6
 • Pic 7
 • Pic 8
 • Pic 9
 • Pic 10
 • Pic 11
 • Pic 12
Dziś jest wtorek 07 lipca 2020, dziś są imieniny: Cyryla i Metodego

Jajeczne Stwory

dodano: 2014-10-13 17:29:23

                                                                                        

                                                                                                       Jajeczne Stwory

         W myśl hasła „ W zdrowym ciele, zdrowy duch”, uczniowie klasy I A wraz z wychowawcą Joanną Dolną, postanowili udowodnić, że wiedzą co to znaczy „ Odżywiać się zdrowo”. Przygotowywaliśmy posiłki tylko ze zdrowych produktów; warzyw,serów, pieczywa, oraz jajek, które były bohaterem tego dnia, ponieważ to one właśnie były inspiracją do tworzenia posiłków w takiej formie, by dzieci zjadały je z apetytem. Po pracowitym poranku uczniowie wraz z wychowawcą na śniadaniowej przerwie przystąpili do degustacji…………Radości nie było końca, a uczniowie coraz częściej zdają sobie sprawę z wyższości warzyw i owoców nad słodyczami.

J. Dolna

czytaj więcej »

Dzien Edukacji Narodowej

dodano: 2014-10-11 20:03:30

Uwaga !

W dniu 14 października br. w naszej szkole odbędzie się o godzinie 9:00 uroczysty apel z Okazji Dnia Edukacji Narodowej. W ten dzień nie ma zajęć dydaktycznych. Przypominamy o obowiązkowym stroju galowym!

czytaj więcej »

SMACZNIE ,ZDROWO I KOLOROWO W KL.IB

dodano: 2014-10-11 20:01:34

Uczniowie klasy IB w ramach promocji zdrowego stylu życia przygotowali smaczne kanapki z warzywami.Pracy i radości bylo co nie miara.Kompozycje kanapkowe były bardzo oryginalne.Efektem końcowym była wspólna degustacja.Uczniowie zadbali także o estetykę nakrywania do stołu.W tym dniu było smacznie,zdrowo i kolorowo oraz nie zabrakło pożytecznego ruchu i wysiłku fizycznego  w myśl zasady " w zdrowym ciele zdrowy duch".

T. Margas

czytaj więcej »

DZIEŃ CHŁOPAKA W KLASIE IB

dodano: 2014-10-11 20:00:43

Dziewczęta z kl.IB wraz z wych.T.Margas zorganizowały Dzień Chłopaka.W tym dniu  dziewczynki złożyły swoim kolegom życzenia,a także wręczyły drobne upominki.Nie zabrakło również konkursów i zabaw.Rodzice przygotowali pyszne ciasteczka,które bardzo smakowały wszystkim uczestnikom.

T.Margas

czytaj więcej »

Sprzątanie Świata 2014

dodano: 2014-09-21 21:08:49

W piątek 19 września w naszej szkole odbyła się coroczna Akcja Sprzątania Świata. Cztery najmłodsze klasy szkoły I a, II b, IIIa i b, wraz z wychowawcami udali się do parku, aby tam posprzątać. Po ciężkiej pracy dzieci miały czas na upieczenie kiełbasek i zabawę. Gwoździem programu były pokazy strażackie przygotowane przez Ochotniczą Straż Pożarną ze Stepnicy. Uczniowie mogli bliżej zapoznać się z ciężką pracą, jaką wykonują strażacy. Wysłuchali rad dotyczących bezpieczeństwa i zachowań podczas pożaru, a na koniec mogli się sprawdzić w zawodach zręcznościowych, a tu w szranki stanęły również Panie J.  Wielkie podziękowania dla naszych strażaków, którzy po raz kolejny udowodnili,  że można na nich liczyć.

J.Dolna

czytaj więcej »

ŚREDNIA WAŻONA W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

dodano: 2014-09-07 12:44:01

ŚREDNIA WAŻONA W WEWNĄTRZSZKOLNYM SYSTEMIE OCENIANIA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

 

 1. Obliczanie oceny semestralnej odbywa się według następującego algorytmu:  

 

 5 a + 3 b + 2 c + 1 d Ocena = (5 n5 + 3 n3 +2 n2 + 1 n1)(5a + 3b + 2c + 1d)

 

lub

 

Ocena= (5a + 4b + 3c +2d + 1e):( 5n + 4n + 3n + 2n + 1n)

 

gdzie:

a –suma ocen wagi 5,

b – suma ocen wagi 3,

c – suma ocen wagi 2,

d – suma ocen wagi 1,

n5 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 5,

n3 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 3,

n2 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 2,

n1 – ilość ocen możliwych do uzyskania wagi 1,

 

 1. Każda ocena cząstkowa, którą otrzymuje uczeń ma ustaloną wagę. Formy aktywności;Waga oceny; Kolor zapisu w e-dzienniku

 

1. Kartkówka ( z ostatniego tematu , ze znajomości lektury ) 1 niebieski

2. Recytacja 1 niebieski

3. Czytanie 1 niebieski

4. Zadanie domowe 1 niebieski

5. Aktywność na lekcji ( oraz jej brak ) 1 niebieski

6. Zeszyt przedmiotowy, zeszyt ćwiczeń 1 niebieski

7. Osiągnięcia w konkursach ( etap szkolny ) 1 niebieski

8. Wykonanie pomocy dydaktycznych, pracy na rzecz szkoły w ramach przedmiotu 1 niebieski

 

 1. Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku

 

9 . Odpowiedź ustna 2 czarny

10. Dyktando 2 czarny

11. Wypracowanie 2 czarny

12. Prezentacja referatu 2 czarny

13. Praca na lekcji, praca w grupach 2 czarny

 

14. Sprawdzian ( z 2-3 ostatnich tematów ) 3 zielony

15. Osiągnięcia w konkursach ( etap rejonowy ) 3 zielony

16. Rozwiązanie zadania problemowego 3 zielony

17. Realizacja i prezentacja projektu 3 zielony

 

 1. Formy aktywności Waga oceny Kolor zapisu w dzienniku

 

18. Praca klasowa 5 czerwony

19. Test z całego działu 5 czerwony

20. Test kompetencji, test semestralny 5 czerwony

21. Osiągnięcia w konkursach ( etap wojewódzki ) 5 czerwony

 

5. W przypadku oceniania innej formy aktywności lub potrzeby wyróżnienia któregoś z działań nauczyciel ustala z klasą sposób oceny oraz jej wagę.

 

6. Na ocenę semestralną i końcoworoczną uczeń pracuje systematycznie; nie ma możliwości zmiany oceny w wyniku jednorazowego przygotowania się z określonej części materiału.

Prace klasowe, testy wagi 5 są obowiązkowe.

Uczeń, który otrzyma z zapowiedzianej pracy pisemnej wagi 5 ocenę dostateczną lub niższą może ją poprawić jeden raz w ciągu 2 tygodni od otrzymania tej oceny. Jeśli nie był obecny na pracy pisemnej, musi ją napisać w terminie 2 tygodni od przyjścia do szkoły. W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie w miejscu oceny stawia się myślnik, obok po ukośniku wpisuje się datę dodatkowego terminu i ocenę.

[np. --/ 12.11 4 ]  

 

7. Stopień uzyskany podczas poprawy prac pisemnych wpisuje się do dziennika lekcyjnego obok pierwszego stopnia np. 2/4. Jeśli uczeń otrzymuje drugą ocenę „1”, to wpisuję się ją obok pierwszej np.: 1/1, ale przy klasyfikacji traktuje się ją jako jedną ocenę niedostateczną.  

 

8. Podstawą obliczenia średniej ważonej są wszystkie otrzymane oceny
(w przypadku prac poprawianych – obie oceny). Przyjmuje się, że w przypadku poprawiania oceny, ocena z poprawy ma taką samą wagę jak ocena poprawiana. Jeśli uczeń nie przystępuje do pracy pisemnej w uzgodnionym terminie otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.  

 

9. Nauczyciel ma prawo przerwać sprawdzian uczniowi (lub całej klasie), jeżeli stwierdzi na podstawie zachowania ucznia (klasy) niesamodzielność pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu (np. sygnałem telefonu komórkowego). Stwierdzenie niesamodzielnej pracy lub zakłócanie przebiegu sprawdzianu może być podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej.

10. Oceny cząstkowe, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne są pełne. Każdy uczeń powinien z każdego przedmiotu w semestrze otrzymać co najmniej 4 oceny cząstkowe i nie mniej niż podwojona ilość lekcji tego przedmiotu w tygodniu.   Oceny cząstkowe muszą być zróżnicowane pod względem wagi.

11. Warunkiem uzyskania oceny celującej na koniec semestru lub roku szkolnego jest spełnienie co najmniej jednego z poniższych warunków: - uczeń otrzymuje oceny bardzo dobre i celujące w ciągu semestru uzyskując średnią ważoną co najmniej 5,51, - uczeń osiąga sukcesy w przedmiotowych konkursach i kuratoryjnych na szczeblu przynajmniej rejonowym.  

      

12. Dla uczniów naszej szkoły oraz ich rodziców na stronie internetowej szkoły zostanie udostępniony algorytm (oraz przykład) służący do obliczania średniej ważonej z w/w przedmiotów.  

 

Zależność oceny okresowej od średniej ważonej:


nazwa oceny ocena średnia ważona

 

celujący 6 (5,51 do 6,00)

bardzo dobry 5 (4,51 do 5,50)

dobry 4 (3,51 do 4,50)

dostateczny 3 (2 ,51 do 3,50)

dopuszczający 2 (1,80 do 2,50)

niedostateczny 1 (1 do 1,79)

 

13. Ocena roczna wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej średnich ważonych z obu semestrów zgodnie z tabelą:


nazwa oceny ocena średnia ważona

 

celujący 6 (5,51 do 6,00)

bardzo dobry 5 (4,51 do 5,50)

dobry 4 (3,51 do 4,50)

dostateczny 3 (2 ,51 do 3,50)

dopuszczający 2 (1,80 do 2,50)

niedostateczny 1 (1 do 1,79)

 

czytaj więcej »

Odjazdy autobusów

dodano: 2014-09-07 12:18:34

Uwaga !!!

Od poniedziałku 08.09.2014 r. ulega zmianie czas odjazdu autobusu.

Ostatni kurs we wtorek, środę i czwartek w kierunku Czarnocina i Żarnowa będzie o godzinie 15:15 w te dni nie bedzie kursu o:

14:30 w kierunku Czarnocina

15:00 w kierunku Żarnowa

Poniedziałek i piątek pozostaje bez zmian.

czytaj więcej »

Inauguracja Roku Szkolnego 2014/2015

dodano: 2014-09-01 17:27:25

Jak w wielu szkołach na całym Świecie tak  i u nas rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok niosący z sobą wiele zmian, planów, marzeń i oczekiwań. Po raz pierwszy na wspólnym apelu stanęli z nami uczniowie klas pierwszych, dla których ten dzień był wyjątkowy i pełen emocji i wzruszeń dla ich rodziców.  Rangę uroczystości jak zawsze podnoszą przybyli goście Pan Burmistrz Andrzej Wyganowski, Pani Burmistrz Stanisława Rzymczyk, oraz nie  zastąpieni i licznie przybyli rodzice.  Oprócz powitania przez Panią dyrektor Jolantę Jędrzejewską wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników, zostały wręczone trzy  akty nadania stopnia awansu zawodowego „ Nauczyciela Mianowanego”, dla Pani Moniki Łapińskiej i Pana Mariusza Justa, oraz „Nauczyciela kontraktowego” dla Pani Karoliny Czubaszewskiej. Oczywiście jeszcze raz gratulujemy. Nie pozostało  nic innego jak na koniec życzyć wszystkim udanego roku, pełnego życzliwości i satysfakcji z wykonywanej pracy.

J. Zielińska-Dolna

czytaj więcej »

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

dodano: 2014-08-21 22:50:38

 

Rozpoczęcie  roku szkolnego 2014/2015 w dniu 01.09.2014r.

godzina 8:00 MSZA ŚWIĘTA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW OŚWIATY KOŚCIÓŁ PARAFIALNY PW. ŚW. JACKA W STEPNICY

godzina 9:00 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO  W STEPNICY ( HOL - I piętro ) - Uczniowie Szkoły Podstawowej i Przedszkola

czytaj więcej »

Egzaminy poprawkowe

dodano: 2014-08-08 11:26:55

UWAGA!

DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO

IM. KONSTANTEGO MACIEJEWICZA W  STEPNICY

INFORMUJE,  ŻE  EGZAMINY  POPRAWKOWE ODBĘDĄ 

SIĘ  W  DNIU 25 SIERPNIA 2014r. (PONIEDZIAŁEK)

 

GODZ.  10:00  - język polski

GODZ.  10:30  - historia

GODZ.  11:30  - matematyka

czytaj więcej »

Szukaj na stronie

Wydarzenia
Pogoda
Licznik
Odwiedziło nas: 2429303 osób